Sürdürülebilirlik

Erişilebilir ve
Temiz Enerji

2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak gerekiyor. Daha geniş bir teknoloji yelpazesi için maliyet-etkin standartların benimsenmesi de, binalar ve sanayide elektrik tüketimini dünya genelinde %14 oranında azaltabilir. Gelişmekte olan ülkelerin tümünde temiz enerji sağlayacak altyapının genişletilmesi ve teknolojinin yükseltilmesi, hem büyümeyi teşvik edebilecek hem de çevreye katkıda bulunabilecek kritik önem taşıyan bu hedefi ESFA Grup olarak destekliyoruz.

İklim
Eylemi

Dünyamız, doğal kaynakların hızlı tüketimi, doğa ve çevreye bilinçsiz zarar, sera gazı ve küresel ısınma gibi küresel sorunların etkisiyle iklim ve çevre tahribatına maruz kalmaktadır. ESFA Grup olarak kargo hazırlık, paketleme ve ulaşım süreçlerinde hem doğanın korunması için daha fazla ağacın kesilmesini önlüyor hem de planlama süreçlerinde daha az enerji tüketimini teşvik ediyoruz.

Sorumlu Üretim
ve Tüketim

2030 Küresel Amaçlarda belirtildiği gibi “Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizin” değiştirilmesi gerekmektedir. ESFA Grup olarak sorumlu tüketim anlayışının desteklenmesi amacıyla çevre kirliliği, iklim ve doğanın korunması ve ağaçların kesilmesinin önlenmesi amacıyla paketleme ve teslimat süreçlerinde sorumlu tüketim anlayışını destekliyoruz.

Eşitsizliklerin
Azaltılması

Gelir eşitsizliğinin artıyor olduğu, en zengin %10’luk kitlenin, toplam küresel gelirin %40’ını elde ettiği kanıtlanmıştır. En yoksul %10’luk dilim ise, küresel gelirden yalnız %2 ila 7 arasında pay alıyor. Nüfus artışını da dikkate aldığımızda, gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik %11 oranında büyümüştür. Büyüyen eşitsizliklerin giderilmesi için, en düşük gelirli %10’u güçlendiren, cinsiyet, ırk ve etnik kökene bakmaksızın herkesin ekonomik katılımını destekleyen sağlam politikaları benimsiyoruz

Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı kanısı netleşmiştir. Bu sebeple biz ESFA Grup olarak Kadın ve Kız çocuklarını destekliyoruz.